Mọi hỗ trợ xin liên hệ: bantinnoibovtnet@viettel.com.vn, Tel: 046.2825.239